середа, 16 березня 2011 р.

БЛОГ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕЛІЯ»

Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч Всесвітів різних. (Василь Симоненко) Зима... Свище вітер за вікном, потріскує у грубі розпалене вугілля. Тихо, заворожуюче лине голос старенької учительки: «Настане час, дітки, коли ви зможете спілкуватись зі своїми друзями з будь-якої точки планети і бачити своїх співрозмовників». «Оце дива», ­– думали ми, малі діти, у далеких 70-х.
Як же почувається сьогоднішній ліцеїст? Чи є щось дивним для нього?
Так, є. Це потреба користуватися новітніми інформаційними технологіями. Юні переконані: повноцінне функціонування людини в сучасному світі без комп’ютерних технологій неможливе. Життя ж бо вимагає динамічної рівноваги між особистістю і навколишнім світом: якщо є інформація, її потрібно освоїти. Громадяни майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність до людських комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка зміна своїх функцій у праці, відповідальна позиція і розвинена планетарна свідомість стануть початковою життєвою потребою, формуються уже сьогодні.
Говорячи про педагогічні інновації у практиці ліцею, хочу наголосити на тому, що саме інформаційні технології дають простір для творчості, польоту думки, вираження внутрішнього «я» кожної особистості. Із сучасної школи зникла буденність. Кожного дня можна творити, наприклад, створюючи нові альтернативні види біопалива чи досліджуючи районовані сорти яблук та презентувати результати на конференції науково-практичноого товариства за допомогою інтерактивної дошки. Ліцеїсти використовуючи сучасні Інтернет-технології, конструюють і створюють еколого-економічні інформаційні системи, такі як «Технології утримання та розмноження страусів в умовах Черкащини», «Web-сайт державного підприємства Кам'янський спиртогорілчаний комбінат», «Інтерактивні тести з інформатики для 9 класу», які отримують Дипломи переможців в категорії Web-розробки на Всеукраїнських конкурсах. Використовуючи комп’ютерні імітаційно-моделювальні програми, наприклад, програми з імітації експерименту, учитель і учень досліджують закономірності, які недоступні для спостереження в природних умовах.
Мікросвіт, який може створити для себе кожен, має об’єднуватись великою ідеєю освоєння всіх галузей знань. Відкритість освіти дає можливість дітям створити власну траєкторію самоосвіти. Як добре заглянути у світ економіки чи історії, коли міркуєш про владу золота над людською особистістю. Ось шлях до інтеграції предметних галузей знань!
Пружним джерелом б’є пісенна українська душа, прагне, щоб її почули, відгукнулись добрим словом... Будь ласка, заходьте до нашої світлини, ім’я якої «Камелія», пийте із чистого «Джерельця» цілюще слово. «Не все те невірне, що тобі незрозуміле», – навчав філософ Григорій Сковорода. Отож, треба іти вперед, до майбутнього, і, можливо, сьогоднішні непосидючі учні відкриють нові світи. Адже йдуть через терни до зірок!


The Blog of Science-reseach society "Camelia"

We are not a lot of standard "I" but many different Universes. (Vasyl Symonenko)

Winter ... Wind is whistling out of the window, the kindled coals is crackling in a stove. Quietly, charming voice of old teacher is heard: "Such time will come, little children, when you can communicate with your friends from anywhere in the world and see your interlocutors. "This is miracle", we thought, the small children in the distant 70s.

How does the student of the lyceum feel yourself nowadays? Is there anything strange for him? Yes, it is. It is the necessity to use the modern information technologies. The young people convinced: the full functioning of the human in the modern world without computer technology is impossible. The life is required a dynamic equilibrium between personality and with the semormoling world: if there is information, it needs to be mastered. Citizens of the future informative society, for whom the capacity for human communication, active capture of the scientific picture of the world, the flexible change of one’s function in the labour responsible position and developed planetary consciousness, will become an initial vital necessity, is already formed today.

Speaking of pedagogical innovations in the practice of the Lyceum, I want to emphasize that information technology is the scope for creativity, the flight of thought, expression of inner ego of each person.  There is no routine in the modern school. Every day it is possible to create, for example, creating a new alternative of biofuels or investigating the districted sorts of apples and to present results at the science conference with help of interactive board. Students of the lyceum, using the modern Internet technologies, construct and economic information systems, such as "Technologies of maintenance and reproduction ostriches in the conditions of Cherkasy Region», «Web-site of the state enterprise of alcohol drink of Kamynka", “Informatics’ interactive tests for 9th form”, that get Diplomas of winners in the category of Web-work out all over Ukrainian competitions. Using the computer imitation-designing programs, such as program for imitation of experiment, a teacher and student explore the patterns that are not available for observation in natural conditions.

The world that can create for oneself everyone has a great idea to unite all branches of knowledge. The openness of education gives an opportunity to the children for creation of their own path of self-education. How well is to glance to the world of economy or history, when thinking about the power of the gold over person. Here's a way to integrate domains of knowledge!

Ukrainian soul wants to be heard, to be spoken with a kind word ... Please, come to our place, the name of which is "Camelia", drink a healthful word from clean “force”. "Not everything it wrong that you can not understand", - taught us the philosopher G. Skovoroda. So, we must go forward to the future and maybe these students will open new worlds. Because they are going through sloes to the stars!
Статут НПТ "Камелія"
Немає коментарів:

Дописати коментар